Yleiset toimitusehdotYleistä

Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan Särmä Communicationsin ja tilaajan välisissä toimeksiannoissa.

Toimeksiannolla tarkoitetaan käännös- ja/tai kielentarkistuspalvelua. Tilaajalla tarkoitetaan näiden palvelujen tilaajaa. Särmä Communicationsilla tarkoitetaan palveluiden tuottajaa ja toimittajaa.
 

Palveluiden määritelmä

Käännöspalvelulla tarkoitetaan palvelua, jossa yhdellä kielellä laadittua tekstiä (=lähtötekstiä) lähtökohtana pitäen tuotetaan toisenkielinen teksti (=kohdeteksti, käännös). Kielipari määritellään tilauksessa. 

Käännöstoimeksianto sisältää käännöksen, käännöksen kielentarkistuksen ja yhden kommenttikierroksen. 

Kielentarkistuspalvelulla tarkoitetaan suomeksi tai englanniksi kirjoitetun tekstin kieliasun tarkistamista samalla kielellä. Tarkistettava kieli määritellään tilauksessa.

Kielentarkistustoimeksianto pitää sisällään kielentarkistuksen ja yhden kommenttikierroksen. Kielentarkistaja tarkistaa muun muassa seuraavat seikat:

 • oikeakielisyys
 • tyyli
 • tekstin sisäinen koherenssi ja viestin johdonmukaisuus
 • asetteluseikat, joissa on lähde- ja kohdekulttuureiden välisiä eroja, esim. desimaalipilkun ja pisteen käyttäminen luvuissa suomen ja englannin kielissä
 • tekstin sopivuus kohdeyleisölle (esim. asiantuntijat vai maallikot) ja ilmoitettuun käyttötarkoitukseen (esim. julkaisu verkossa vai paperilla vai sekä että)

Kielentarkistus ei sisällä, ellei toisin sovita, esimerkiksi lähdeviitteiden tarkistusta tai asettelujen muokkaamista julkaisijan toiveiden mukaiseksi. Kielentarkistuspalvelu ei myöskään pidä sisällään minkäänlaista kääntämistä (eli toisenkielisten tekstien tai niiden osien muuntamista tarkistettavalle kielelle) tai erikielisten versioiden vertailua osittain tai kokonaan.

 

Tilaajan ja Särmä Communicationsin vastuuTilaajan vastuu
Tilaaja toimittaa sovittuna ajankohtana tilatun tekstin ja työtä varten tarvittavat muut mahdolliset asiakirjat ja apuaineistot. Ellei toisin sovita, käännettävä ja/tai tarkistettava teksti on toimitettava valmiissa ja viimeistelyssä asussa.

Tilaajan on myös annettava Särmä Communicationsin pyytämät tekstiä koskevat selvitykset (esimerkiksi tekstin epäselvyyksistä tai puutteellisuuksista).

Särmä Communicationsin vastuu

Särmä Communicationsin tulee työtä vastaanottaessaan selvittää ja varmistaa tilaajalta toimeksiannosta riittävät tiedot voidakseen toimittaa sopimuksen mukaisen kielipalvelun.

Särmä Communications toimittaa työn tarjouksen mukaisessa aikataulussa, ellei työn etenemisen aikana toisin sovita.

Toimeksiannosta pidättäytyminen tai kieltäytyminen

Särmä Communications pidättää itsellään oikeuden muuttaa toimeksiannon toimitusaikaa, hinnoittelua tai muuta seikkaa tai peruuttaa työn, mikäli työn aikana käy ilmi, että

 • teksti vaatii tavanomaista enemmän työstämistä ja/tai
 • tekstin määrä muuttuu tarjouspyynnössä annetusta määrästä ja/tai
 • tilaaja muuttaa tilaustaan siten, että se merkittävästi vaikuttaa työn suorittamiseen.

 

Hinnoittelu ja hintatarjoukset

Palvelun hinnoitteluperusteista, hinnasta ja maksuehdoista on sovittava etukäteen. Jos hintaa ei voida etukäteen tarkasti määritellä, annetaan tarvittaessa hinta-arvio, jota voidaan tarkentaa työn edistyessä.

 

Toimitusaika

Työtä tilattaessa tulee sopia toimitusajasta. Mahdollisista aikataulun muutoksista sovitaan osapuolten kesken erikseen.

 

Tietosuoja ja luottamuksellisuus

Tilaaja ja Särmä Communications pitävät salassa kaikki toisiltaan saamansa asiakirjat, oheisaineiston ja muut toimeksiantoon liittyvät tiedot, jotka eivät ole julkisesti saatavilla, sopimussuhteen aikana ja sen jälkeen. 

Salassapitovelvollisuus ei koske Särmä Communicationsia sellaisten tietojen osalta, jotka Särmä Communications on saanut jo ennen toimeksiantoa tai sen jälkeen oikeutetusti kolmannelta osapuolelta, joka ei ole edellyttänyt niiden salassapitoa ja joka ei ole saanut niitä suoraan tai välillisesti tilaajalta. 

Tapauskohtaisesti voidaan määrittää erityinen tietosuoja koskemaan aineistoa ja tietoja, jotka tilaaja tai Särmä Communications määrää pidettäväksi luottamuksellisina.

 

Reklamaatiot

Tilaajan tulee ilmoittaa Särmä Communicationsille neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa toimitetussa työssä sitä tarkistettaessa tai muuten todetuista puutteista tai virheistä. Särmä Communications pidättää itselleen oikeuden korjata todetut puutteet ja virheet sovitussa ajassa. Särmä Communications ei vastaa muutoksista, jotka tilaaja tekee tekstiin yksipuolisesti Särmä Communicationsin kanssa siitä sopimatta.

Painettavaksi tarkoitettujen tekstien taittovedokset tulee oikoluetuttaa Särmä Communicationsilla ennen painatusta.

 

Maksut ja peruutukset

Mikäli tilaaja peruuttaa tilaamansa ja vahvistamansa työn, voidaan veloittaa seuraavat maksut:

 • Jos peruutus tehdään ennen kuin työ on aloitettu, laskutetaan 20% tarjouksen mukaisesta summasta.
 • Jos peruutus tehdään, kun työstä on tehty alle 50%, mutta se ei ole vielä valmis, laskutetaan 50% tarjouksen mukaisesta summasta.
 • Jos peruutus tehdään, kun työstä on tehty vähintään 50%, mutta se ei ole vielä valmis, laskutetaan 100% tarjouksen mukaisesta summasta.
 • Jos peruutus tehdään, kun työ on jo valmis, mutta ei vielä toimitettu, laskutetaan 100% tarjouksen mukaisesta summasta.

Keskeneräisiä töitä ei toimiteta asiakkaalle.
Tilaaja tai Särmä Communications voivat peruuttaa työn, mikäli toinen osapuoli rikkoo sopimusehtoja.

 

Force Majeure

Särmä Communicationsin tulee viipymättä ilmoittaa tilaajalle mahdollisesta ylivoimaisesta esteestä (force majeure). Ylivoimainen este oikeuttaa sekä Särmä Communicationsin että tilaajan luopumaan toimeksiannosta, kuitenkin niin, että tilaaja sitoutuu maksamaan jo tehdystä työstä. Särmä Communications pyrkii kaikin tavoin auttamaan tilaajaa, jotta toimeksianto voidaan antaa jonkun muun toimittajan tehtäväksi.

Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan lakkoa, työsulkua, työtaistelua, kapinaa, luonnononnettomuutta, sotatilaa, äkillistä sairautta tai muuta ylivoimaista estettä, jonka voidaan osoittaa selvästi vaikuttaneen siihen, ettei Särmä Communications ole voinut toteuttaa toimeksiantoa sovitulla tavalla.

 

Särmä Communicationsin korvausvastuu

Särmä Communicationsin käännös- ja kielentarkistuspalvelu toteutetaan korkeatasoisena ammattilaispalveluna ja tekstit ovat käyttötarkoitukseensa sopivia. 

Särmä Communicationsin korvausvastuu rajoittuu enintään toimeksiannosta saadun palkkion arvonlisäverottomaan määrään. Särmä Communications ei ole vastuussa käännös- ja/tai kielentarkistuspalvelusta johtuvista epäsuorista eikä välillisistä vahingoista.

 

Voimassaolo

Yleiset toimitusehdot ovat voimassa 1.10.2016 alkaen.